Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Respektujeme právo uživatelů na soukromí, a proto používáme vhodná technologická řešení, abychom zabránili narušení soukromí třetími stranami. Zároveň sdělujeme, že neprodáváme ani nesdílíme osobní nebo adresní údaje našich uživatelů nebo zákazníků.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů na webových stránkách společnosti Nicromet Sp z o.o. Sp. se sídlem v Bestwince, na následující adrese: ul. Witosa 28, 43-512 Bestwinka

Účel a rozsah zpracovávání údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem umožnění používání webových stránek po dobu nezbytnou k poskytnutí služby. Používání webových stránek nevyžaduje registraci ani přihlášení.

Zásady používání souborů cookie

Soubory cookie (tzv. „cookies”) jsou soubory, které nesou informatické údaje, zejména textové soubory, jež jsou uchovávány v koncovém zařízení uživatele stránek a určené k použití webových stránek. Cookies obyčejně obsahují název internetové strany, ze které pochází, čas jejich uložení na koncovém zařízení a unikátní číslo.

Webové stránky neshromažďují automaticky žádné informace s výhradou informací uvedených v souborech cookie.

Subjektem, který ukládá soubory cookie do koncového zařízení uživatele webových stránek a přistupuje k nim, je provozovatel těchto webových stránek Nicromet Sp. z o.o. Sp. k. se sídlem v Bestwince, na následující adrese: ul. Witosa 28 43-512 Bestwinka

Soubory cookie jsou využívané pro tyto účely:

a) přizpůsobení obsahu webových stránek preferencím uživatele a optimalizaci používání webových stránek; tyto soubory zejména umožňují webové stránce rozpoznat zařízení uživatele a zobrazit webové stránky vhodně přizpůsobené individuálním potřebám uživatele;

b) k sestavování statistik, které nám pomáhají pochopit, jak návštěvníci webových stránek tyto stránky používají, abychom mohli zlepšit jejich strukturu a obsah;

Jako součást webových stránek se používají následující typy souborů cookie:

a) „nezbytné“ soubory cookie umožňující používání služeb dostupných na webových stránkách, např. autentizační soubory cookie používané pro služby, které vyžadují autentizaci na webových stránkách;

b) soubory cookie používané pro bezpečnostní účely, např. sloužící ke zjištění zneužití autentizace na webových stránkách;

c) „výkonnostní“ soubory cookie, které umožňují shromažďování informací o používání webových stránek;

d) „funkční“ soubory cookie, které umožňují „zapamatovat si“ uživatelem zvolená nastavení a přizpůsobit uživatelské rozhraní, např. s ohledem na uživatelem zvolený jazyk nebo oblast původu, velikost písma, design webových stránek atd;

V mnoha případech software používaný k prohlížení webových stránek (webový prohlížeč) ve výchozím nastavení umožňuje ukládání souborů cookie na koncovém zařízení uživatele. Uživatelé webových stránek mohou nastavení souborů cookie kdykoli změnit. Tato nastavení mohou být změněna zejména tak, aby blokovala automatické zpracování souborů cookies v nastavení webového prohlížeče nebo o nich informovala pokaždé, když budou umístěny na zařízení uživatele webových stránek. Podrobnější informace o možnosti a způsobech obsluhy souborů cookie jsou dostupné v nastavení softwaru (webového prohlížeče).

Provozovatel webových stránek informuje, že omezení používání souborů cookie může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách. Způsob změny nastavení souborů cookie se může lišit v závislosti na webovém prohlížeči, který uživatel používá. Informace o souborech cookie najdete v nápovědě každého webového prohlížeče a na stránkách http://www.aboutcookies.org a http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.http://www.aboutcookies.org/http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

Upozorňujeme, že omezení nebo zakázání používání souborů cookie a dalších podobných technologií může ovlivnit některé funkce dostupné na našich webových stránkách.

Údaje shromažďované automaticky

Při návštěvě webových stránek se automaticky shromažďují údaje o IP adrese, názvu domény, typu prohlížeče a operačním systému – tyto údaje však neumožňují jednoznačnou identifikaci uživatele.

Další informace

Nicromet Sp. z o.o. Sp. k. se sídlem v Bestwince, na následující adrese: ul. Witosa 28 43-512 Bestwinka si vyhrazuje právo změnit tyto Zásady ochrany osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy a způsobem, který neporušuje svobodu nakládat s osobními údaji uživatele.

Informační zpráva pro telefonní rozhovory společnosti Nicromet

V souladu s čl. 13 odst. 1 a odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen GDPR Vám oznamujeme, že:

1 Správcem Vašich osobních údajů poskytnutých během telefonického hovoru a Vašeho telefonního čísla je společnost Nicromet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa se sídlem v Bestwince, ul. Witosa 28, 43-512 Bestwinka.

2. Nahrávání hovorů slouží ke zlepšení úrovně služeb společnosti Nicromet a k zajištění odpovědnosti za činnosti společnosti Nicromet.

3. Monitorování hovorů zahrnuje příchozí a odchozí hovory ze společnosti správce na telefonní čísla, která nepatří správci.

4. Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – souhlas volajícího udělený pokračováním hovoru po zvukové zprávě o nahrávání.

5. Pokud volající s nahráváním nesouhlasí, může se odpojit a využít jiné dostupné komunikační kanály se správcem.

6. Záznamy se uchovávají po dobu nejvýše 3 měsíců od data hovoru.

7. Pokud jsou záznamy důkazem v řízení podle zákona nebo se správce dozví, že mohou být důkazem v řízení, lhůta se prodlužuje až do pravomocného skončení řízení. Pokud nahrávky obsahují zaznamenané projevy vůle (např. podání stížnosti, dodatečné souhlasy apod.), mohou být uchovávány i přes odvolání souhlasu volajícím, a to na základě odůvodnění oprávněného zájmu správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, spočívající v tomto případě v potřebě zachovat důkazy o právních účincích prohlášení o vědomostech a vůli správce za účelem prokázání zákonnosti jednání správce nebo uplatnění nároků.

8. Poskytnutí jakýchkoli informací během hovoru se správcem je dobrovolné, ale přerušení spojení nebo odmítnutí poskytnutí informací může správci zabránit v přijetí opatření, které volající očekává.

9. Nahrané telefonní hovory budou zpřístupněny pouze osobám a orgánům k tomu oprávněným, zejména poskytovatelům telekomunikačních řešení umožňujících nahrávání a archivaci dat a advokátním kancelářím.

10.Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetí země/mezinárodní organizaci. Na základě zaznamenaných údajů nejsou vůči vám činěna žádná automatizovaná rozhodnutí.

11. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte následující práva:

  • přístup k osobním údajům, které se vás týkají;
  • oprava osobních údajů, pokud není zjevně nemožné tyto žádosti provést z důvodu technických omezení a pokud nejsou omezeny nebo vyloučeny jinými právními předpisy.
  • odstranění v situacích uvedených v článku 17 odst. 1 GDPR s výhradou čl. 17 odst. 3 GDPR;
  • omezení zpracování;
  • právo vznést námitku proti zpracování, ledaže je prokazatelně nelze provést z důvodu technických omezení a jsou omezeny nebo vyloučeny jinými právními předpisy;
  • právo odvolat souhlas se zpracováním, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním.

12. Žádost o uplatnění výše uvedených práv je třeba zaslat na výše uvedenou adresu sídla správce nebo prostřednictvím elektronických komunikačních kanálů uvedených na internetových stránkách správce www.nicromet.pl.

13.Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů je protiprávní, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je: Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem ve Varšavě, 00-193 Varšava ul. Stawki 2.